วันนี้ที่ม่อนแจ่ม ปล่อยหื้อปี้น้องบ้านไก๋ลเปิ้นแอ่วเตอะน่อ เฮานอนอยู่บ้านผ่อทีวีไปดีกว่า

บ่ไหวก้า นอนฝ่อทีวีอยู่บ้านกว่า เปิดโอกาสให้คนไกล
วันนี้ที่ม่อนแจ่ม ปล่อยหื้อปี้น้องบ้านไก๋ลเปิ้นแอ่วเตอะน่อ เฮานอนอยู่บ้านผ่อทีวีไปดีกว่า
วันนี้ที่ม่อนแจ่ม ปล่อยหื้อปี้น้องบ้านไก๋ลเปิ้นแอ่วเตอะน่อ เฮานอนอยู่บ้านผ่อทีวีไปดีกว่า